بازدید: 2102

اگر سگ – که در آبادی زندگی می کند – یا گرگ و امثال آنها کسی را گاز گرفت ،همان علاجهایی که در فصل اول و در علاج گاز گرفتن انسان آودیم ، تقریباً کافی است. و شاید همین قدر کافی باشد که : فوراً همینکه گاز گرفتگی روی داد ، سرکه بر جای گاز گرفته بپاشی و چندین بار جای گاز گرفته را با کف دست سیلی بزنی و آنگاه بوره قرمز را در سرکه بسرشی و بر آن بگذاری و ببندی و هر سه روز دارو را از نو بگذاری. بویژه اگر بیم داشته باشی که مبادا سگ هار باشد.
پیاز و نمک و سداب و باقالی و بادام تلخ را در عسل بسرش و بر آن بگذار!
بارهنگ و نمک و برگ خیار و برگ خیار چنبر خوردنی همگی خوبند.
پونه را بکوب و با شراب بسرش و بر جای گزیده بگذار!
مردار سنگ را بر جای گزیده بمال و بویژه اگر عضو ورم کرده باشد ،مالیدن مردار سنگ بر آن بسیار خوب است.
اگر جای گزیده التهاب کرد ، آرد گاودانه را در عسل بسرش و برآن بگذار!
مرزه بیابانی با نمک و عسل بسیار خوب است که بر جای گزیده بگذاری.
آبکامه پرورده در سرکه ونمک در سرکه حل شده و چندین روز مانده در علاج گزیده خوبند.
این نمک در سرکه حل شده و چند روز مانده ، در بقیه حالتهای دو فصل اول و دوم نیز بسیار خوب است.

جهت ثبت نظر خود لطفا موارد زیر را تکمیل نموده در نهایت بر روی دکمه ثبت نظر کلیک نمایید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد